குளிக்கும் பெங்கால் புலி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வங்கப் புலி, ஆபத்தான இந்திய காட்டெருது மற்றும் மனிதக்குரங்கு - வண்டலூர் பூங்கா

வண்டலூர் பூங்காவின்  சிங்கம் மற்றும் வெள்ளைப்புலி அறிமுகத்தைப் பார்த்தோம். மேல…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை