ஆண்டார்குப்பம் முருகன் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஆண்டார்குப்பம் முருகன் கோயிலுக்கு சென்றபின் உத்யோகத்தில் உயர் பதவி கிடைக்கும்

முயற்சிகள் மனிதர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, ஆனால் பதவிகள் கடவுளால் மட்டுமே தீர…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை