வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உயிரியல் பூங்காவான வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் மனிதர்கள் குணத்தை விட விலங்குகளின் குணம் சிறந்ததாக காணப்படுகிறது

தென்னிந்தியாவின், தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்க…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை