பிச்சாவரம் காடு லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சிதம்பரத்தில் உள்ள பிச்சாவரம் உலகின் இரண்டாவது சதுப்புநிலக் காடு

வலிகள் நிறைந்தது வாழ்க்கை, வளங்கள் நிறைந்தது காடுகள். காடுகள் கிளைகளுக்கும் இல…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை