கொக்குகள் கூட்டுக் குடும்பம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கொக்குகள் குடும்பம் போல் ஒன்றாக வாழ கற்றுக்கொடுக்கும் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா

வண்டலூர் பூங்கா அறிமுகத்திலிருந்து தொடங்கி வங்காள புலியைய் அறிந்து கடைசி பாகம…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை